小石潭記拼音版_小石潭記拼音版

小狗AI+ 論文 7198 次瀏覽 評論已關閉

小石潭記拼音版小石潭記原文lì ér cóng zhě,cuī shì èr xiǎo shēng:yuē shù jǐ,yuē fèng yī。同游者:吳武陵,龔古,余弟宗玄。隸而從者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。小石潭記拼音版小石潭記原文相關小石潭記拼音版原文-小白求學記cóng xiǎo qiū xī xíng bǎi èr shí bù,gé huáng zhú,wén 從小丘西行百二十步,隔篁竹,聞shuǐ shēng,rú míng pèi huán,xīn lè zhī。水聲,如鳴佩環。

小石潭記拼音版

˙0˙ 小石潭記全文拼音版_注音及讀音_夏雨閣唐詩網'小石潭記'是唐代詩人柳宗元創作的一首古詩,唐詩網提供小石潭記讀音及全詩拼音、小石潭記譯文、小石潭記注解及小石潭記賞析。小石潭記全文及拼音柳宗元《小石潭記》全文注音如下:cónɡ xiǎo qiū xī xínɡ bǎi èr shí bù,ɡé huánɡ zhú,wén shuǐ shēnɡ,rú mínɡ pèi huán,xīn lè zhī。fá zhú qǔ dào。

小石潭記-柳宗元(帶拼音、拼音版、精校)百度文庫小石潭記-柳宗元(帶拼音、拼音版、精校)-坐潭上,四面竹樹環合,寂寥無人,凄神hánɡǔqiǎochuànɡyōusuìyǐqíjìnɡɡuòqīnɡbùkějiǔjūnǎi寒骨,悄愴幽邃。以其境過小石潭記拼音版原文_百度文庫小石潭記拼音版原文-xiǎoshítánjì小石潭記tánɡdàiliǔzōnɡyuán唐代:柳宗元cónɡxiǎoqiūxīxínɡbǎièrshíbùɡéhuánɡzhúwénshuǐ從小丘西行百二十。

小石潭記拼音版_百度文庫小石潭記liǔzōnɡyuán 柳宗元cónɡxiǎoqiū xī xínɡbǎi èr shí bù ɡé huánɡzhú wénshuǐshēnɡ rú mínɡ 從小丘西行百二十步,隔篁竹,聞水聲,如鳴huán x小石潭記拼音版_百度文庫小石潭記l i ǔ zōng yuán 【作者】柳宗元【朝代】táng 唐cóng xiǎo q i ū x ī háng b ǎ i è r s h í b ù g é huáng 從小丘西行百二十步,隔篁zhú wén shuǐ shēng r。

小石潭記拼音版原文及翻譯(小石潭記原文及翻譯加注釋)孝德文坊近期可能很多人都在關注小石潭記拼音版原文及翻譯相關的內容,今日小編也是在網上35.吳武陵:信州(今重慶奉節一帶)人,小石潭記拼音版原文-百度文庫文庫VIP專屬特權86%用戶都在看小石潭記拼音版原文相關文檔版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行。